ΜΕΛΕΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ EAN
Έχουμε καταβάλει προσπάθειες ώστε να καταστήσουμε τους παρόντες όρους χρήσης (οι Όροι) όσο το δυνατόν πιο κατανοητούς, χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα. Για να μπορείτε να παρακολουθείτε το κείμενο ευκολότερα, περιστασιακά χρησιμοποιούμε ορισμούς. Όταν ένας ορισμός χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, υποδεικνύεται εμφανώς με έντονη γραφή. Αν εμφανίζεται ξανά στους παρόντες Όρους, γράφεται με κεφαλαία (εκτός και αν πρόκειται για παραπομπή στις λέξεις «εμείς» ή «εμάς» ή «εσείς» ή «εσάς»). Στους Όρους, οι εξής λέξεις έχουν τα εξής νοήματα:
Συνεργαζόμενη εταιρεία σημαίνει οποιαδήποτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών στον ιστότοπο των οποίων ενδεχομένως να πραγματοποιήσατε την Κράτηση.
Αντιπρόσωπος υποστήριξης πελατών σημαίνει (i) τον πάροχο ή έναν από τους παρόχους υποστήριξης πελατών του Μέλους της ομάδας μας ή (ii) τους παρόχους υποστήριξης πελατών των Συνεργαζόμενων εταιρειών μας (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ατόμων που ενεργούν για λογαριασμό τους) ή (iii) οποιαδήποτε άτομα που ενεργούν ως πάροχοι υποστήριξης πελατών για λογαριασμό μας ή για λογαριασμό των Μελών της ομάδας μας.
Κράτηση είναι η από μέρους σας Κράτηση ξενοδοχείου.
Μέλος της ομάδας σημαίνει ένα νομικό πρόσωπο το οποίο, έμμεσα ή άμεσα, μέσω ενός ή περισσοτέρων ενδιαμέσων, μας ελέγχει ή ελέγχεται από εμάς ή τελεί υπό έλεγχο από κοινού με εμάς, συμπεριλαμβανομένης της Travelscape LLC (μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με έδρα στη Νεβάδα) και της Vacationspot, SL (μια εταιρεία με έδρα στην Ισπανία).
Κρατήσεις ξενοδοχείου σημαίνει τις κρατήσεις καταλυμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αποτελούν μέρος πακέτου, που κατά καιρούς διατίθενται από εμάς και τα Μέλη της ομάδας μας.
Εμείς, εμάς, μας σημαίνει την EAN.com L.P, μια ετερόρρυθμη εταιρεία με έδρα στο Ντελαγουέαρ.
Εσείς, εσάς σημαίνει το άτομο ή τον εταιρικό τελικό πελάτη που πραγματοποιεί περιήγηση στις Πληροφορίες μας ή κάνει Κρατήσεις ξενοδοχείου.
Οι Όροι περιγράφουν τους όρους βάσει των οποίων μπορείτε να:

 • αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις Κρατήσεις ξενοδοχείου (οι Πληροφορίες μας) που εμείς και τα Μέλη της ομάδας μας παρέχουμε στις Συνεργαζόμενες εταιρείες και τους Αντιπροσώπους υποστήριξης πελατών σχετικά με τις Κρατήσεις ξενοδοχείου και
 • ολοκληρώσετε μια Κράτηση.

Μελετήστε τους παρόντες Όρους προσεκτικά προτού αρχίσετε να περιηγείστε στις Πληροφορίες μας και/ή πραγματοποιήσετε μια Κράτηση. Συνιστάται να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των παρόντων Όρων, για να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό μελλοντικά.
Πραγματοποιώντας περιήγηση στις Πληροφορίες μας και/ή κάνοντας μια Κράτηση, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους και ότι συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις Πληροφορίες μας, να επικοινωνήσετε με τους Αντιπροσώπους υποστήριξης πελατών μας, ούτε να πραγματοποιήσετε Κρατήσεις.
ΑΛΛΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ
Οι παρόντες Όροι αναφέρονται επίσης σε επιπρόσθετους κανόνες και περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ακυρώσεων των προμηθευτών των Κρατήσεων ξενοδοχείων (οι Κανόνες), οι οποίοι ενδέχεται να ισχύουν για την Κράτησή σας. Οι παρόντες Κανόνες θα είναι στη διάθεσή σας πριν από την ολοκλήρωση της Κράτησης, και οποιαδήποτε Κράτηση πραγματοποιηθεί υπόκειται στους Κανόνες, όπως αυτοί ορίζονται στη σελίδα κρατήσεων. Μελετήστε αυτούς τους Κανόνες προσεκτικά. Αν πραγματοποιείτε Κράτηση για λογαριασμό οποιωνδήποτε τρίτων ατόμων, αποτελεί ευθύνη σας να θέσετε αυτούς τους Κανόνες υπόψη των εν λόγω ατόμων και να τους ενημερώσετε ότι θα δεσμεύονται από αυτούς.
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε την πρόσβαση στις Πληροφορίες μας και τις Κρατήσεις ξενοδοχείου ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της παραβίασης των παρόντων Όρων.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ
Έχουμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας την παρούσα σελίδα και ανά διαστήματα θα δημοσιεύουμε την ενημερωμένη εκδοχή στο διαδίκτυο.
Να ελέγχετε αυτή την ιστοσελίδα κάθε φορά που πραγματοποιείτε μια Κράτηση, για να έχετε υπόψη σας τυχόν αλλαγές που έγιναν, δεδομένου ότι οι αλλαγές αυτές είναι δεσμευτικές για όλα τα θέματα, με την εξαίρεση Κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία του τελευταίου συνόλου αλλαγών (βλ. πάνω δεξιά). Οι Όροι που ίσχυαν τη στιγμή κατά την οποία πραγματοποιήσατε την Κράτηση θα συνεχίσουν να ισχύουν για την εν λόγω Κράτηση.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΣ
Οι Πληροφορίες μας παρέχονται αποκλειστικά για να σας βοηθήσουμε να συγκεντρώσετε ταξιδιωτικές πληροφορίες, να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των Κρατήσεων ξενοδοχείου, να πραγματοποιήσετε νόμιμες Κρατήσεις ή να επικοινωνήσετε με τους Αντιπροσώπους υποστήριξης πελατών μας.
Εφόσον δεν έχουμε συμφωνήσει διαφορετικά γραπτώς, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις Πληροφορίες μας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
Ως προϋπόθεση της πραγματοποίησης Κράτησης, εγγυάστε ότι:

 • είστε τουλάχιστον 18 ετών,
 • έχετε το δικαίωμα να συνάψετε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία με εμάς και τον σχετικό πάροχο (ή τους σχετικούς παρόχους) Κρατήσεων ξενοδοχείου,
 • θα πραγματοποιείτε Κρατήσεις μόνο για εσάς ή για άλλα άτομα για τα οποία έχετε το δικαίωμα πραγματοποίησης των εν λόγω Κρατήσεων (τα Άλλα άτομα),
 • θα ενημερώνετε τα εν λόγω Άλλα άτομα για τους παρόντες Όρους (όπως ενημερώνονται από εμάς κατά διαστήματα) και για τυχόν άλλους ισχύοντες όρους που ισχύουν για μια Κράτηση,
 • όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από εσάς (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών που παρέχονται για λογαριασμό Άλλων ατόμων) σχετικά με μια Κράτηση είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες, και
 • θα συμμορφώνεστε με την Πολιτική αποδεκτής χρήσης που αναφέρεται παρακάτω.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Με την πρόσβαση στις Πληροφορίες μας συμφωνείτε ότι δεν θα:

 • χρησιμοποιείτε τις Πληροφορίες μας για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό,
 • κάνετε οποιεσδήποτε υποθετικές, ψευδείς ή δόλιες Κρατήσεις ή οποιαδήποτε Κράτηση σε αναμονή ζήτησης,
 • αποκτήσετε πρόσβαση σε, παρακολουθήσετε ή αντιγράψετε οποιαδήποτε από τις Πληροφορίες μας χρησιμοποιώντας robot, spider, scraper ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή χειροκίνητες διαδικασίες για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας,
 • παραβιάσετε τους περιορισμούς στις κεφαλίδες αποκλεισμού ρομπότ των Πληροφοριών μας ή παρακάμψετε ή καταστρατηγήσετε άλλα μέτρα αποφυγής ή περιορισμού πρόσβασης στις Πληροφορίες μας,
 • προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή μπορεί να επιβαρύνει, κατά την κρίση μας, παράλογα ή δυσανάλογα την υποδομή μας,
 • πραγματοποιήσετε σύνδεση με εσωτερικές ιστοσελίδες (deep-link) σε οποιοδήποτε τμήμα των Πληροφοριών μας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της διαδρομής αγορών για οποιαδήποτε ταξιδιωτικά προϊόντα) για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς τη ρητή γραπτή άδειά μας, και
 • παραθέτετε με πλαίσια, δημιουργείτε mirrors ή ενσωματώνετε οποιοδήποτε τμήμα των Πληροφοριών μας σε άλλες ιστοσελίδες, χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότησή μας.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ
Οι Πληροφορίες μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο και δεν συνεπάγονται την από μέρους μας υποστήριξη του υλικού που περιέχουν οι εν λόγω ιστότοποι ή πόροι.
Δεν ασκούμε έλεγχο στα περιεχόμενα αυτών των ιστότοπων ή πόρων. Ειδικότερα, δεν φέρουμε ευθύνη για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου και τις λοιπές πρακτικές των εν λόγω ιστότοπων.
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ
Με την υποβολή της αίτησης Κράτησης ξενοδοχείου, παρέχετε εξουσιοδότηση σε εμάς ή σε ένα από τα Μέλη της ομάδας μας να παρέχουμε διευκολύνσεις για Κρατήσεις ξενοδοχείων για λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης της πληρωμής στους παρόχους καταλυμάτων.
Ο χρόνος κατά τον οποίο θα πραγματοποιήσετε την πληρωμή για μια Κράτηση εξαρτάται από το αν προπληρώνετε την Κράτηση ξενοδοχείου σας (η Προπληρωμένη κράτηση) ή όχι, κάτι για το οποίο θα ειδοποιηθείτε πριν από την ολοκλήρωση της Κράτησής σας.
Έχετε υπόψη σας ότι οι φόροι και τα τέλη διαφέρουν μεταξύ των δύο επιλογών πληρωμής. Οι φορολογικοί συντελεστές και η ισοτιμία συναλλάγματος ενδέχεται να αλλάξουν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της Κράτησης και της πραγματικής χρήσης της Κράτησης ξενοδοχείου.
Ενδέχεται να είναι διαθέσιμα κουπόνια, ωστόσο αυτά πάντα υπόκεινται στους δικούς τους, συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουπόνι, αυτό μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε Προπληρωμένες κρατήσεις.
Προπληρωμένες κρατήσεις («Πληρωμή τώρα»)
Οι Προπληρωμένες κρατήσεις πληρώνονται από εσάς τη στιγμή που πραγματοποιείτε την Κράτηση. Μας εξουσιοδοτείτε να πραγματοποιήσουμε την Κράτηση στο πλήρες τίμημα κράτησης, το οποίο περιλαμβάνει την τιμή Κράτησης ξενοδοχείου που εμφανίζεται από τη Συνεργαζόμενη εταιρεία, στην οποία προστίθενται τυχόν πρόσθετα τέλη ανάκτησης φόρου, φόροι, τέλη υπηρεσίας, τυχόν φόροι που επιβαρύνουν τις υπηρεσίες μας και τυχόν πρόσθετα τέλη κράτησης που επιβάλλονται ξεχωριστά από τη Συνεργαζόμενη εταιρεία μας.
Αν απαιτείται προπληρωμή για την Κράτησή σας ή αν επιλέξετε να πληρώσετε τη στιγμή που κάνετε την Κράτηση, θα χρεωθεί άμεσα η συνολική τιμή στην πιστωτική σας κάρτα από εμάς, ένα από τα Μέλη της ομάδας ή από μία από τις Συνεργαζόμενες εταιρείες μας.
Πληρωμή αργότερα
Αν για την Κράτησή σας δεν απαιτείται προπληρωμή, μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσετε την Κράτηση ξενοδοχείου.
Αν χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή «Πληρωμή αργότερα», ο αντίστοιχος πάροχος Κράτησης ξενοδοχείου θα λάβει πληρωμή για την Κράτηση ξενοδοχείου στο τοπικό νόμισμα τη στιγμή που θα χρησιμοποιήσετε την Κράτηση ξενοδοχείου.
Πρόσθετες πληροφορίες
Σε περίπτωση που η πληρωμή σας ληφθεί τη στιγμή της Κράτησης, η εταιρεία που λαμβάνει αυτή την πληρωμή και χρεώνει την πιστωτική σας κάρτα θα είναι ένα Μέλος της ομάδας ή μια Συνεργαζόμενη εταιρεία που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά για λογαριασμό μας ή για λογαριασμό του Μέλους της ομάδας μας, που λαμβάνει την εν λόγω πληρωμή για λογαριασμό του παρόχου της Κράτησης ξενοδοχείου. Ορισμένες τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών χρεώνουν στους κατόχους του λογαριασμού ένα τέλος συναλλαγής, όταν ο εκδότης της κάρτας και η τοποθεσία του εμπόρου (όπως ορίζεται από την επωνυμία της κάρτας, π.χ. Visa, MasterCard, American Express) βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες. Η ισοτιμία συναλλάγματος, εάν ισχύει, και τυχόν τέλη συναλλαγής καθορίζονται αποκλειστικά από την τράπεζα ή τον φορέα που διεκπεραιώνει τη συναλλαγή. Αυτά τα έξοδα μπορεί να χρεώνονται από τον εκδότη της κάρτας ως χρέωση στον λογαριασμό του κατόχου της κάρτας. Όταν επιβάλλονται από τον εκδότη της κάρτας, τα έξοδα θα αναγράφονται ξεχωριστά από το ποσό της συναλλαγής στον λογαριασμό της πιστωτικής ή της χρεωστικής κάρτας. Αυτό σημαίνει ότι το ποσό που αναγράφεται στην πιστωτική ή τη χρεωστική κάρτα σας μπορεί να είναι διαφορετικός αριθμός από τον αριθμό που εμφανίζεται στη σελίδα σύνοψης χρέωσης για μια κράτηση που πραγματοποιήθηκε στις Πληροφορίες μας. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτές τις χρεώσεις ή την ισοτιμία συναλλάγματος που μπορεί να ισχύει στην κράτησή σας, επικοινωνήστε με την τράπεζά σας.
Κάποιοι πάροχοι καταλυμάτων μπορεί να ζητήσουν από εσάς ή τα Άλλα άτομα να δώσετε πιστωτική κάρτα ή προκαταβολή σε μετρητά κατά το check-in σας, ώστε να καλυφθούν τυχόν πρόσθετες δαπάνες που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαμονής σας. Η εν λόγω προκαταβολή δεν σχετίζεται με κανενός είδους πληρωμή που λαμβάνουμε από εσάς για την Κράτηση.
ΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ
Οι Κανόνες θα αναφέρουν την αντίστοιχη περίοδο ακύρωσης στη διάρκεια της οποίας μπορείτε να ακυρώσετε ή να πραγματοποιήσετε αλλαγές στην Κράτησή σας (η Περίοδος ακύρωσης). Σε περιορισμένες περιπτώσεις, ορισμένες Κρατήσεις δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν μετά την πραγματοποίησή τους και αυτό θα επισημαίνεται στην πολιτική ακύρωσης του συγκεκριμένου ξενοδοχείου.
Αν επιτρέπεται, μπορείτε να ακυρώσετε ή να αλλάξετε την προπληρωμένη σας Κράτηση στη διάρκεια της Περιόδου ακύρωσης, αλλά θα σας επιβληθεί το αντίστοιχο τέλος ακύρωσης ή αλλαγής, όπως αναφέρεται στην πολιτική ακύρωσης του συγκεκριμένου ξενοδοχείου.
Αν σας επιτρέπεται να ακυρώσετε ή να κάνετε αλλαγές στην Κράτησή σας αλλά δεν το πράξετε πριν από το τέλος της Περιόδου ακύρωσης, θα υποχρεούστε να καταβάλετε χρέωση ακύρωσης που ισούται με την ισχύουσα τιμή (τιμές) διανυκτέρευσης Κράτησης ξενοδοχείου, φόρους ή τέλη ανάκτησης φόρου (ανάλογα με την περίπτωση), τέλη παροχής υπηρεσιών και τυχόν πρόσθετο τέλος κράτησης που επιβάλλεται ξεχωριστά από τη Συνεργαζόμενη εταιρεία μας (τα Ακυρωτικά τέλη), ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιήσετε την Κράτηση ή όχι.
Αν δεν εμφανιστείτε για την πρώτη διανυκτέρευση της Κράτησής σας, όμως σκοπεύετε να κάνετε check-in για τις επόμενες διανυκτερεύσεις, θα πρέπει να το επιβεβαιώσετε στη Συνεργαζόμενη εταιρεία μας το αργότερο έως την ημερομηνία της πρώτης διανυκτέρευσης της κράτησής σας. Σε διαφορετική περίπτωση, η Κράτησή σας μπορεί να ακυρωθεί και να χρεωθείτε τα Ακυρωτικά τέλη.