ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ EAN               แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ:  10 ธันวาคม 2559

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างละเอียดเนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับข้อจำกัดความรับผิดและการระงับข้อขัดแย้ง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ EAN
เราพยายามทำให้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (the ข้อกำหนด) ง่ายต่อการทำความเข้าใจเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้โดยการใช้ภาษาธรรมดา ในบางครั้ง เราได้ใช้คำจำกัดความเพื่อให้คุณสามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น เมื่อมีการใช้คำจำกัดความครั้งแรก คุณจะสามารถเห็นคำนั้นได้อย่างชัดเจนเป็นอักษรตัวหนา หากเราใช้คำนั้นอีกครั้งในข้อกำหนด คำจำกัดความนั้นจะแสดงด้วยอักษรตัวเอียง (เว้นแต่เป็นการอ้างอิงถึงคำว่า เราหรือของเรา หรือคุณหรือของคุณ) ในข้อกำหนด คำศัพท์ต่อไปนี้จะมีความหมายดังนี้:
พาร์ทเนอร์ หมายถึงพาร์ทเนอร์ทางการตลาดรายใดรายหนึ่งของเรา รวมถึงพาร์ทเนอร์ที่คุณอาจทำการจองผ่านทางไซต์ของพาร์ทเนอร์
เอเจนท์การบริการลูกค้า หมายถึง (i) ผู้ให้บริการในการบริการลูกค้าของสมาชิกในกลุ่ม หรือ (ii) ผู้ให้บริการในการบริการลูกค้าของพาร์ทเนอร์ของเรา (รวมถึงบุคคลใดๆ ที่กระทำในนามของผู้ให้บริการ) (iii) บุคคลใดๆ ที่กระทำการเป็นผู้ให้บริการสำหรับการบริการลูกค้าในนามของเราหรือของสมาชิกในกลุ่มของเรา
การจอง หมายถึง การจองโรงแรมของคุณ
สมาชิกในกลุ่ม หมายถึง นิติบุคคลที่ควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกับเรา ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าโดยตัวกลางรายเดียวหรือหลายราย และรวมถึง Travelscape LLC (บริษัทจำกัดความรับผิดของเนวาด้า) และ Vacationspot, SL (บริษัทจดทะเบียนในสเปน)
การจองโรงแรม หมายถึง การจองที่พัก รวมถึงการจองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็คเกจที่มีพร้อมให้บริการเป็นบางครั้งบางคราวจากเราและสมาชิกในกลุ่มของเรา และ
เรา หรือ ของเรา หมายถึง EAN.com L.P ซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดในรัฐเดลาแวร์
คุณ หรือ ของคุณ หมายถึง ลูกค้ารายบุคคลหรือที่เป็นบริษัทซึ่งค้นหาข้อมูลของเราหรือทำการจองโรงแรม
ข้อกำหนดนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดซึ่งคุณสามารถ:

 • เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจองโรงแรม (ข้อมูล ของเรา) ที่เราและสมาชิกในกลุ่มของเราให้ไว้กับพาร์ทเนอร์และเอเจนท์การบริการลูกค้าเกี่ยวกับการจองโรงแรม และ
 • ดำเนินการจองให้เสร็จสมบูรณ์

โปรดอ่านข้อกำหนดนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มค้นหาข้อมูลของเราและ/หรือทำการจอง เราขอแนะนำให้คุณพิมพ์สำเนาของข้อกำหนดนี้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต
โดยการค้นหาข้อมูลของเราและ/หรือทำการจอง จะถือว่าคุณยืนยันว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ หากคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดนี้ คุณต้องไม่ใช้ข้อมูลของเรา หรือติดต่อเอเจนท์การบริการลูกค้า หรือทำการจองใดๆ
ข้อกำหนดอื่นๆ ที่ใช้บังคับ
ข้อกำหนดนี้ยังหมายถึงกฎเกณฑ์และข้อจำกัดเพิ่มเติม รวมถึงนโยบายการยกเลิกของซัพพลายเออร์ของการจองโรงแรม (กฎเกณฑ์) ซึ่งอาจมีผลใช้กับการจองของคุณด้วย คุณจะได้รับแจ้งให้ทราบถึงกฎเกณฑ์เหล่านี้ก่อนที่คุณจะทำการจองเสร็จสิ้น และการจองจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในหน้าการจอง โปรดอ่านกฎเกณฑ์เหล่านี้อย่างละเอียด หากคุณทำการจองในนามของบุคคลอื่น คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการนำกฎเกณฑ์เหล่านี้ไปแจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบและแนะนำว่ากฎเกณฑ์นี้จะมีผลผูกพันบุคคลดังกล่าวเช่นกัน
เราขอสงวนสิทธิโดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลของเราและการจองโรงแรมได้ทุกเมื่อ และไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดข้อกำหนดนี้
การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด
เราอาจแก้ไขข้อกำหนดนี้ได้ทุกเมื่อโดยการแก้ไขหน้านี้ และจะเผยแพร่เวอร์ชั่นที่ได้รับการอัปเดตออนไลน์เป็นบางครั้งบางคราว
โปรดตรวจสอบหน้าของเว็บนี้ในแต่ละครั้งที่คุณทำการจองเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราได้ทำขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลผูกพันแก่คุณในทุกด้าน ยกเว้นการจองที่ได้ทำลงก่อนวันที่ของการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้าย (ดูที่ด้านบนทางขวา) ข้อกำหนดที่มีผลใช้ในเวลาที่คุณทำการจองจะยังคงมีผลใช้กับการจองดังกล่าวนั้น
วัตถุประสงค์ของข้อมูลของเรา
ข้อมูลของเราได้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือคุณในการรวบรวมข้อมูลการเดินทาง การพิจารณาความพร้อมให้บริการของการจองโรงแรม ทำการจองที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือติดต่อสื่อสารด้วยประการใดๆ กับเอเจนท์การบริการลูกค้าของเราเท่านั้น
คุณไม่สามารถใช้ข้อมูลของเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด เว้นแต่เราจะได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร
เงื่อนไขในการจอง
โดยเป็นเงื่อนไขในการจอง คุณรับประกันว่า:

 • คุณมีอายุอย่างต่ำ 18 ปี
 • คุณมีอำนาจในการทำข้อตกลงทางกฎหมายที่มีผลผูกพันกับเราและซัพพลายเออร์ในการจองโรงแรมที่เกี่ยวข้อง
 • คุณจะทำการจองสำหรับตัวคุณหรือสำหรับบุคคลอื่นที่คุณได้รับอำนาจให้ทำการจองดังกล่าวเท่านั้น (บุคคลอื่น)
 • คุณจะแจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวทราบข้อกำหนดนี้ (ตามที่มีการอัปเดตจากเราเป็นบางครั้งบางคราว) และข้อกำหนดอื่นๆ ที่ใช้บังคับซึ่งมีผลใช้กับการจอง
 • ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้ (รวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้ในนามของบุคคลอื่น) ที่เกี่ยวข้องกับการจองมีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน และ
 • คุณจะปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้
เมื่อเข้าถึงข้อมูลของเรา คุณตกลงที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้:

 • ใช้ข้อมูลของเราเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ทางการค้า
 • ไม่ทำการจองใดๆ ที่เป็นการเก็งกำไร เป็นเท็จ หรือเป็นการฉ้อโกง หรือการจองใดๆ ที่เป็นการคาดหมายถึงความต้องการจอง
 • เข้าถึง ติดตามตรวจสอบ หรือคัดลอกข้อมูลใดๆ ของเราโดยใช้โรบอท (Robot) สไปเดอร์ (Spider) สเครเปอร์ (Scraper) วิธีการอัตโนมัติอื่นๆ หรือระบบดำเนินการประมวลผลด้วยตนเองใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
 • ฝ่าฝืนข้อห้ามในโรบอท เอ็กซ์คลูชั่น เฮดเดอร์ส (Robot exclusion headers) เกี่ยวกับข้อมูลของเราหรือหลีกเลี่ยงหรือหลบเลี่ยงมาตรการอื่นที่ใช้ในการป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของเรา
 • ดำเนินการใดๆ ซึ่งตามดุลพินิจของบริษัทฯ ถือเป็นการก่อหรืออาจก่อให้เกิดภาระแก่โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ โดยไม่มีเหตุผลและเกินสมควร
 • ดีพลิงก์ไปยังส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลของเรา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเส้นทางที่ซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์ในการเดินทางใดๆ) เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากเรา
 • “ตีกรอบ” (frame), “ทำให้เกิดข้อมูลใหม่ในลักษณะเดียวกัน” (mirror) หรือรวมส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลของเราลงในเว็บไซต์อื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

ลิงก์ของบุคคลที่สาม
ข้อมูลของเราอาจมีลิงก์ไปยังไซต์อื่นๆ และแหล่งข้อมูลที่ให้ไว้โดยบุคคลที่สาม ลิงก์ดังกล่าวให้ไว้เพื่อเป็นข้อมูลของคุณเท่านั้น และไม่ได้มีนัยถึงการสนันสนุนเนื้อหาที่อยู่ภายในไซต์หรือแหล่งข้อมูลดังกล่าว
เราไม่มีอำนาจควบคุมต่อเนื้อหาของไซต์หรือแหล่งข้อมูลเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือแนวปฏิบัติอื่นๆ ของไซต์ดังกล่าว
การชำระเงินสำหรับการจองของคุณ
เมื่อมีการยื่นคำขอการจองโรงแรมของคุณ จะถือว่าคุณอนุญาตให้เราหรือสมาชิกรายใดรายหนึ่งของสมาชิกในกลุ่มของเราอำนวยความสะดวกในการจองโรงแรมในนามของคุณ รวมถึงการจัดการเรื่องการชำระเงินกับซัพพลายเออร์ของที่พัก
เมื่อคุณทำการชำระเงินสำหรับการจอง ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจ่ายล่วงหน้าสำหรับการจองของคุณ (การจองแบบชำระเงินล่วงหน้า) หรือไม่ ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนคุณก่อนที่จะทำการจองเสร็จสิ้น
โปรดทราบว่าภาษีและค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปสำหรับตัวเลือกการชำระเงินทั้งสองนี้ อัตราภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างเวลาการจองกับการเข้าพักจริงตามที่คุณได้มีการจองโรงแรมไว้
คุณอาจได้รับการแจกคูปองแต่คูปองนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยเฉพาะของคูปองเสมอ คุณจะสามารถใช้คูปองได้ต่อเมื่อคุณเลือกการจองแบบชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น
การจองแบบชำระเงินล่วงหน้า (“จ่ายตอนนี้”)
การจองแบบชำระเงินล่วงหน้าเป็นการชำระเงินในขณะที่คุณทำการจอง คุณอนุญาตให้เราทำการจองโดยคิดเป็นราคารวมทั้งสิ้นในการจอง ซึ่งรวมถึงราคาในการจองโรงแรมที่พาร์ทเนอร์ของเราแสดงเอาไว้ บวกอัตราภาษีที่ประเมินเพิ่มเติมใดๆ ภาษี ค่าบริการ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราและค่าธรรมเนียมในการจองเพิ่มเติมซึ่งพาร์ทเนอร์ของเราเรียกเก็บแยกต่างหาก
หากคุณจำเป็นต้องชำระการจองของคุณล่วงหน้าหรือคุณเลือกที่จะชำระในเวลาที่ทำการจอง เราหรือสมาชิกรายใดรายหนึ่งในกลุ่มของเราหรือพาร์ทเนอร์ของเราจะเรียกเก็บยอดรวมกับบัตรเครดิตของคุณทันที
จ่ายทีหลัง
หากคุณไม่จำเป็นต้องชำระการจองของคุณล่วงหน้า คุณสามารถเลือกที่จะชำระเงินในเวลาที่คุณเข้าพักตามที่คุณได้มีการจองโรงแรมไว้
หากคุณเลือกตัวเลือก “จ่ายทีหลัง” ซัพพลายเออร์การจองโรงแรมที่เกี่ยวข้องจะรับการชำระเงินสำหรับการจองโรงแรมเป็นสกุลเงินในท้องถิ่นในเวลาที่คุณเข้าพักตามที่คุณได้มีการจองโรงแรมไว้
ข้อมูลเพิ่มเติม
ในกรณีที่มีการรับชำระเงินของคุณในเวลาที่จอง บริษัทที่รับชำระเงินและเรียกเก็บกับบัตรเครดิตของคุณจะเป็นสมาชิกในกลุ่มหรือพาร์ทเนอร์ที่ทำธุรกิจในนามของเราหรือสมาชิกในกลุ่มของเรา ซึ่งรับชำระเงินนั้นในนามของผู้ให้บริการการจองโรงแรม ธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตบางแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากผู้ถือบัญชีเมื่อผู้ออกบัตรและสถานที่ร้านค้า (ตามที่กำหนดโดยแบรนด์ของบัตร เช่น Visa, MasterCard, American Express) อยู่คนละประเทศกัน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินถ้ามี และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใดๆ จะถูกพิจารณาโดยธนาคารของคุณหรือบริษัทตัวแทนอื่นที่ดำเนินการตามธุรกรรมนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ออกบัตรจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นค่าบริการสำหรับบัญชีของผู้ถือบัตรนั้น เมื่อมีการเรียกเก็บโดยผู้ออกบัตร ค่าธรรมเนียมจะอยู่ในรายการแยกต่างหากจากจำนวนเงินที่ทำธุรกรรมบนใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ซึ่งหมายความว่าจำนวนเงินที่แสดงอยู่ในใบแจ้งยอดบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณอาจเป็นตัวเลขที่ต่างไปจากตัวเลขที่แสดงอยู่ในหน้าข้อมูลสรุปการเรียกเก็บเงินสำหรับการจองที่ดำเนินการบนข้อมูลของเรา ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเหล่านี้หรืออัตราแลกเปลี่ยนที่นำไปใช้ในการจองของคุณ โปรดติดต่อธนาคารของคุณ
ซัพพลายเออร์ของที่พักบางรายอาจกำหนดให้คุณและ/หรือบุคคลอื่นต้องแสดงบัตรเครดิตหรือจ่ายค่ามัดจำเป็นเงินสดในเวลาเช็คอินเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในระหว่างการเข้าพักของคุณ ค่ามัดจำดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชำระเงินใดๆ ที่เราได้รับสำหรับการจองคุณ
การยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ
กฎเกณฑ์นี้จะกำหนดระยะเวลาในการยกเลิกที่เกี่ยวข้องที่คุณสามารถยกเลิกหรือทำการเปลี่ยนแปลงการจองของคุณในระหว่างนั้นได้ (ระยะเวลาในการยกเลิก) ในกรณีที่จำกัด การจองบางรายการจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกหลังจากที่ได้ทำการจองไปแล้ว และข้อมูลนี้จะมีการระบุไว้ในนโยบายการยกเลิกของโรงแรมโดยเฉพาะ
หากคุณได้รับอนุญาต คุณจะสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองแบบชำระเงินล่วงหน้าในช่วงระยะเวลาในการยกเลิกได้ แต่คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการยกเลิกของโรงแรมโดยเฉพาะ
หากคุณได้รับอนุญาตให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองของคุณแต่คุณไม่ทำเช่นนั้นก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาในการยกเลิก คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกเท่ากับราคาการจองโรงแรมต่อคืน ภาษี หรืออัตราภาษีที่ประเมิน (หากมี) ค่าบริการและค่าธรรมเนียมในการจองเพิ่มเติมที่พาร์ทเนอร์ของเราเรียกเก็บแยกต่างหาก (ค่าปรับการยกเลิก) ทั้งนี้ ไม่ว่าคุณจะได้เข้าพักตามที่มีการจองโรงแรมไว้หรือไม่
หากคุณไม่ได้มาเข้าพักในคืนแรกของการจองของคุณแต่วางแผนที่จะเช็คอินสำหรับคืนต่อๆ มา คุณจะต้องยืนยันกับพาร์ทเนอร์ของเราไม่ช้ากว่าคืนแรกของการจอง หากคุณไม่ปฏิบัติตาม อาจส่งผลให้การจองของคุณถูกยกเลิกและคุณจะถูกเรียกเก็บค่าปรับการยกเลิก
การจองแบบกลุ่ม
โปรดทราบว่าเราไม่สามารถรับประกันการจองห้องจำนวน 8 ห้องหรือมากกว่ากับซัพพลายเออร์ของที่พักสำหรับวันที่เข้าพักในที่พักวันเดียวกัน (การจองแบบกลุ่ม) หากคุณทำการจองแบบกลุ่มออนไลน์ เราอาจยกเลิกการจองแบบกลุ่มและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ ในกรณีที่ได้คุณจ่ายค่ามัดจำประเภทที่ขอรับเงินคืนไม่ได้สำหรับการจองแบบกลุ่มของคุณ ค่ามัดจำของคุณก็จะถูกริบ
การจองที่เป็นการฉ้อโกง
หากการจองใดๆ (รวมถึงบัตรชำระเงินที่เกี่ยวข้องใดๆ) แสดงให้เห็นถึงสัญญาณหรือมีความเชื่อมโยงกับการฉ้อโกงที่ต้องสงสัย การใช้ในทางที่ผิดหรือกิจกรรมที่น่าสงสัย เราหรือพาร์ทเนอร์ของเราอาจยกเลิกการจองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับชื่อหรือที่อยู่อีเมลของคุณ  นอกจากนี้ เราอาจตรวจสอบยืนยัน (กล่าวคือ ให้อนุญาตล่วงหน้า) บัตรเครดิตใดๆ ที่ใช้เพื่อชำระเงินสำหรับการจอง หากคุณหรือผู้ถือบัตรเครดิตที่ใช้สำหรับการชำระเงินในการจองได้กระทำการใดๆ ที่เป็นการฉ้อโกง เราขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการทางกฎหมายที่จำเป็นและคุณและ/หรือผู้ถือบัตรอาจต้องรับผิดต่อการสูญเสียของเราและสมาชิกในกลุ่มของเรา ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและค่าเสียหาย  ในการโต้แย้งการยกเลิกการจอง โปรดติดต่อพาร์ทเนอร์ของเรา
แพ็คเกจ
หากการจองโรงแรมของคุณได้จัดให้กับคุณโดยร่วมกับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอื่นๆ (เช่น เที่ยวบิน) (แพ็คเกจ) ดังนั้น พาร์ทเนอร์ที่ได้จัดแพ็คเกจนี้ให้กับคุณจะรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับแพ็คเกจนั้น
ภาษี
คุณรับทราบว่าเราจะไม่เก็บภาษีจากเงินที่โอนให้กับเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี ยกเว้นกรณีด้านล่างเกี่ยวกับภาระภาษีในจำนวนที่เราสงวนไว้สำหรับบริการของเรา ซัพพลายเออร์ของที่พักจะออกใบแจ้งหนี้ให้เราสำหรับค่าธรรมเนียมบางอย่าง รวมถึงจำนวนภาษีตามที่เหมาะสม ซัพพลายเออร์ของที่พักจะรับผิดชอบในการนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้องให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้อง ภาษีที่ประเมิน (Tax Recovery Charge) ที่เราเรียกเก็บจากคุณในการจองแบบชำระเงินล่วงหน้าเป็นภาษีโดยประมาณ (เช่น ภาษีขายและภาษีโภคภัณฑ์ ภาษีที่พัก ภาษีห้องพัก ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ) ที่เราชำระให้กับซัพพลายเออร์ของที่พักเพื่อเป็นค่าภาษีที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าห้องพัก หน้าที่ในการชำระภาษีและอัตราภาษีที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสถานที่ จำนวนภาษีที่แท้จริงที่เราชำระให้กับซัพพลายเออร์ของที่พักอาจแตกต่างจากยอดอัตราภาษีที่ประเมิน โดยขึ้นอยู่กับอัตราภาษี หน้าที่ในการชำระภาษี และอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่คุณเข้าพักตามที่มีการจองโรงแรมเอาไว้
คุณรับทราบว่าเราให้บริการแก่คุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการจองโรงแรมเพื่อค่าตอบแทน เราจะเก็บค่าบริการเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการการจองของคุณ ค่าบริการของเราจะแตกแต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับจำนวนเงินและประเภทของการจองโรงแรม ภาษีการขาย ภาษีการใช้ และ/หรือภาษีการเข้าพักโรงแรมในท้องถิ่นจะถูกเรียกเก็บตามจำนวนเงินที่เราเรียกเก็บสำหรับการบริการของเรา (ค่าบริการและ/หรือค่าอำนวยความสะดวก) ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง จำนวนภาษีที่แท้จริงในบริการของเรา อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่มีผลใช้บังคับในเวลาที่คุณเข้าพักตามที่มีการจองโรงแรมเอาไว้
คุณรับทราบว่าหน่วยงานของรัฐในบางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีการขาย ภาษีการใช้ และ/หรือภาษีการเข้าพักโรงแรมในท้องถิ่นเพิ่มเติม (เช่น ภาษีนักท่องเที่ยว) ซึ่งจะต้องมีการชำระในท้องถิ่น คุณมีหน้าที่ต้องชำระภาษีเพิ่มเติมดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว
การเดินทางระหว่างประเทศ
คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีผลใช้บังคับในการเข้าประเทศ และเอกสารการเดินทางของคุณ เช่น หนังสือเดินทางและวีซ่า (วีซ่าสำหรับต่อเครื่อง วีซ่าธุรกิจ วีซ่าท่องเที่ยว และอื่นๆ) ได้จัดเตรียมไว้พร้อมและมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าประเทศอื่นใด  
การเสนอการจองโรงแรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศ เราไม่รับรองหรือรับประกันว่าการเดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวเป็นสิ่งที่แนะนำให้ทำได้หรือไม่มีความเสี่ยง และไม่ต้องรับผิดจากค่าเสียหายหรือการสูญเสียซึ่งอาจเป็นผลมาจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบคำแนะนำการท่องเที่ยวต่างประเทศของประเทศคุณเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อสงวนสิทธิ์
เราและสมาชิกในกลุ่มของเราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการอัพเดทข้อมูลของเราให้ทันสมัยเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล แต่อย่างไรก็ตาม ซัพพลายเออร์ของการจองโรงแรมของเราจะเป็นผู้ให้ข้อมูลของเรา ดังนั้น: